Skip Navigation Links
Zásady ochrany osobních údajů

Společnost TRADEBLOCK s.r.o., IČ : 284 01 875, se sídlem Praha 4, Kloboukova 2171/3, PSČ 148 00 zpracovává osobní údaje v souladu s právními předpisy, především pak v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

V těchto zásadách naleznete informace související se zpracováním vašich osobních údajů, zejména kdo je správcem, jaké údaje zpracováváme a k jakým účelům, komu je můžeme předat a v neposlední řadě jaká máte v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů práva.

1) Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je společnost TRADEBLOCK s.r.o., IČ : 284 01 875, se sídlem Praha 4, Kloboukova 2171/3, PSČ 148 00, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze v oddíle C vložce 138919, korespondenční adresa – provozovna: Strakonická 24, Praha 5 – 159 00; dále jen „my“.

2) Osobní údaje, které zpracováváme

Při naší činnosti zpracováváme osobní údaje, které nám poskytnete při využívání našich služeb (zejména naší internetové aplikace, návštěva internetových stránek, výkup či prodej vozidla).

Nejčastěji zpracováváme tyto osobní údaje :
a) identifikační údaje, kterými jsou zejména jméno a příjmení, uživatelské jméno a heslo (v případě vytvoření účtu a registrace), datum narození, adresa trvalého pobytu či sídla, dále druh a číslo vašeho průkazu totožnosti (občanský průkaz, pas či jiný obdobný průkaz totožnosti), orgán (stát), který průkaz vydal, a doba platnosti průkazu, dále případně DIČ a IČ;
b) kontaktní údaje (umožňují nám kontakt s vámi), kterými jsou zejména emailová adresa, telefonní číslo, adresa bydliště či sídla;
c) údaje o nastavení vašeho uživatelského účtu, kterými jsou zejména uložená emailová adresa a nastavení newsletterů, údaje o vašich objednávkách a údaje o realizovaných či připravovaných obchodech, kterými jsou hlavně údaje o službě, kterou si u nás objednáváte a dále údaje o prodeji či výkupu zboží (např. údaje o automobilu, záznam komunikace), včetně údajů o platbách a údajů o případných reklamacích;
d) údaje při návštěvě našich webových stránek, kterými jsou zejména vaše IP adresa, údaje získané ze souborů cookies a obdobných technologií (viz odst.7.2. čl.7).

3. Právní titul zpracování a účel zpracování (důvod)

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě těchto právních titulů a za těmito účely :

3.1. Plnění smlouvy

Jedná se zejména o plnění práv a povinností vyplývajících ze smluv nebo dohod, které jsme s vámi uzavřeli, nebo které vyplývají z vašich objednávek, včetně monitoringu plnění smlouvy (objednávky) a jeho vyhodnocení, naše vzájemná komunikace, související účetní a daňová evidence. V rámci tohoto právního titulu zpracováváme vaše údaje rovněž za účelem přípravy smluvní dokumentace před uzavřením smlouvy, realizace zkušební (testovací) jízdy, prověření bonity (v případě zajišťování úvěru na vaši žádost), ověření stavu vozidla (v případě výkupu vozidla).

V případě vytvoření účtu na našem webu zpracováváme vaše údaje rovněž za účelem vedení vašeho uživatelského účtu (v tomto případě vzniká smlouva vytvořením účtu).

3.2. Oprávněný zájem

V případě oprávněného zájmu zpracováváme vaše údaje zejména za účelem ochrany našich práv, práv příjemců nebo jiných dotčených osob, vymáhání právních nároků, naše vnitřní evidence a kontrola, dále marketingové účely – informace o novinkách a našich produktech zasílané prostřednictvím emailu či sdělené telefonicky, příprava nových produktů/služeb a analýzy vývoje trhu a v neposlední řadě pro statistické účely (zlepšování našich služeb).

Proti zpracování, které je založeno na oprávněném zájmu máte právo kdykoli vznést námitku.

3.3. Plnění právní povinnosti

Právní přepisy, na jejich základě jsme povinni vaše osobní údaje zpracovávat, jsou zejména :
- zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v pl.zn.,
- zákon č.634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v pl.zn.,
- zákon č.563/1991 Sb., o účetnictví v pl.zn.,
- zákon č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v pl.zn.
- zákon č.253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v pl. zn. (tento zákon nám ukládá povinnost provádět identifikaci a kontrolu)

3.4. Souhlas

Vaše osobní údaje můžeme rovněž zpracovávat na základě vašeho souhlasu, který jste nám za tímto účelem udělili, a to např. písemně, našim operátorům při telefonickém hovoru či jiným z způsobem splňujícím zákonné požadavky.

4. Příjemci vašich osobních údajů

Veškeré vaše osobní údaje chráníme před poškozením, ztrátou či zneužitím. V souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů mohou být údaje poskytnuty zejména těmto příjemců:
- subjektům provozujícím platební systémy pro zajištění platby prostřednictvím bankovní karty při objednání služby či placení zboží,
- pojišťovnám, pokud si našim prostřednictvím objednáte pojištění či vyžádáte předložení cenové kalkulace (v tomto případě vystupujeme v roli zpracovatele a pojišťovna v roli správce),
- bankovním a úvěrovým nebankovním institucím, pokud si našim prostřednictvím vyžádáte předložení kalkulace financování (v tomto případě vystupujeme v roli zpracovatele a pojišťovna v roli správce),
- poskytovatelé IT služeb,
- marketingové agentury, reklamní a sociální sítě (v rámci využívání souborů cookies)
- účetní společnost, auditor a daňový poradce,
- advokátní kanceláře,
- orgány státní správy,
- ostatním externím spolupracovníkům a dodavatelům za účelem plnění smlouvy,
- další příjemci dle vašich potřeb a pokynů.

5. Předání osobních údajů do třetích zemí

Vaše osobní údaje nepředáváme do třetích zemí, tedy do zemí mimo EU ani mezinárodním organizacím.

6. Doba, po kterou jsou osobní údaje uloženy

V případě zpracování vašich osobních údajů z titulu plnění smlouvy (viz. odst. 3.1. čl. 3) budou u nás vaše osobní údaje uloženy pouze po dobu nezbytnou pro zajištění plnění všech práv a povinností vyplývajících z uzavřené smlouvy, t.j. po dobu trvání smlouvy a dále do doby uplynutí čtyř let ode dne poskytnutí plnění z důvodu řešení potenciálních sporů (s přihlédnutím k obecné délce promlčecí lhůtě 3 roky).

Na základě plnění právních povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů (viz. odst. 3.3. čl. 3) dále archivujeme vaše osobní údaje (údaje o uskutečněných obchodech, poskytnutých službách a údaje o zákazníkovi) po dobu 10 let (zejména v souladu se zák.č. 563/1991 Sb., o účetnictví v pl.zn. a zák.č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu).

V případě poskytnutí údajů k marketingovým účelů a statistickým účelům (zlepšování služeb) uchováváme Vaše osobní údaje do vašeho odvolání.

Osobní údaje, které zpracováváme výlučně na základě vašeho souhlasu, uchováváme pouze po dobu trvání účelu, k němuž byl souhlas udělen (není-li v souhlasu uvedeno jinak, zpravidla po dobu 3 let) nebo do vašeho odvolání.

V ostatních neuvedených případech vyplývá období zpracování z právního titulu a účelu zpracování. Po uplynutí doby uložení osobních údajů provádíme jejich výmaz.

7. Naše webové stránky a cookies

7.1. Návštěva našich stránek

Pokud navštívíte naše webové stránky, můžeme zpracovávat údaje o vašem chování na stránkách (např. jaké odkazy na našich stránkách navštívíte, které služby a zboží se vám zobrazují) a shromažďovat určité informace (např. vaši IP adresa - je používána pouze za účelem rozpoznání jednotlivého přihlášení na naší stránku a jako prostředek obrany proti počítačovým útokům, dále datum a čas návštěvy, typ prohlížeče / verze prohlížeče, jazyk prohlížeče, operační systém). Na základě vašeho chování na webu personalizujeme jeho obsah a zobrazujeme vám relevantní nabídky našich služeb a našich produktů. Veškeré informace o vašem chování na webu jsou však anonymizované a nelze je přiřadit konkrétnímu uživateli.

7.2. Soubory cookies

Naše internetové stránky zároveň používají tzv.cookies, abychom mohli co nejlépe přizpůsobit naše stránky a služby vašim požadavkům, a to díky sledování návštěvnosti, vašeho pohybu po stránkách a použitých funkcích a na zjištění informací o prohlížení reklam, abychom vám případně napříště nezobrazovaly reklamu na služby / zboží, o který nemáte zájem.

Soubory cookies jsou malé soubory písmen a čísel, které mohou či nemusí být uloženy do vašeho počítače, smartphonu či jiného zařízení. Tyto soubory obsahují pouze informace, které odesíláme na váš počítač a nedochází proto k načítání vašich osobních údajů.

Na našich stránkách používáme dva typy souborů, a to krátkodobé cookies („Session cookies“), které jsou smazány ihned, jakmile ukončíte návštěvu webových stránek a dlouhodobé cookies („Persistent cookies“), které mohou být ve vašem zařízení uloženy po různě dlouhou dobu (např. do stanoveného data dle nastavení cookies či případně do jejího manuálního smazání). Podle těchto cookies pak lze identifikovat počítač uživatele při opětovném spuštění webového prohlížeče a prohlížení internetu, pomáhají nám se zajištěním bezpečnosti (zkoumáme, zda někdo nezneužil vaše připojení k naší webové stránce a najedná místo vás) a s evidováním a odstraňováním poruch a nefunkčních částí našich stránek, rovněž nám umožňují sledovat návštěvnost stránek, vytvářet statistiky a přehledy, případně měřit účinnost reklamy.

Některé soubory cookies mohou zároveň shromažďovat informace, které jsou následně využity třetími stranami (umožňujeme třetím stranám cookies uložit) a které např. podporují naše reklamní aktivity (tzv. "cookies třetích stran" či „reklamní cookies“). Třetí strany mohou tyto cookies užít ke sběru dat o vašem chování na našich stránkách, a to pro zobrazení přizpůsobených nabídek a cílené reklamy v rámci reklamních a sociálních sítí na jiných webových stránkách nebo k propojení se sociálními sítěmi. Podle těchto údajů vás však nelze identifikovat.

Samotné nastavení použití cookies je součástí vašeho internetového prohlížeče. Soubory cookies můžete v nastavení vašeho webového prohlížeče zakázat (stejně tak můžete zakázat používání cookies třetích stran), mějte však na paměti, že při zablokování cookies nemusí naše webová stránka fungovat správně nebo může dojít ke snížení uživatelského komfortu stránek.

8. Vaše práva při zpracování osobních údajů

8.1. Právo na přístup

Na základě práva na přístup máte právo získat od nás informace a potvrzení o tom, zda zpracováváme nebo nezpracováváme vaše osobní údaje. Pokud vaše údaje zpracováváme, máte právo získat přístup k těmto údajům a na informace, o jaké údaje se jedná, za jakým účelem jsou zpracovávány a po jakou dobu, komu byly předány, kdo pro nás údaje zpracovává a jaká máte další práva související se zpracováním vašich osobních údajů.

V rámci uplatnění práva na přístup nás můžete požádat o poskytnutí kopie zpracovaných osobních údajů, kde vám první kopii poskytneme bezplatně a další kopie s přiměřeným poplatek (s přihlédnutím k administrativním nákladům).

8.2. Právo na opravu

Domníváte-li se, že vaše osobní údaje, které zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo, abychom na vaši žádost bez zbytečného odkladu tyto údaje opravili nebo doplnili.

8.3. Právo na výmaz („právo být zapomenut“)

Je-li dán některý z níže uvedených důvody, máte právo a my povinnost, vymazat vaše osobní údaje, pokud o výmaz požádáte.

Právo požadovat výmaz vašich osobních údajů máte, pokud :
- již nejsou potřebné pro účel, pro který byly zpracovávány;
- jste odvolal/a souhlas s jejich zpracováním a zároveň se jedná o osobní údaje, k jejich zpracování je váš souhlas nezbytný a není dán jiný právní důvod, který by nás opravňoval k jejich dalšímu zpracování (např. plnění smlouvy či plnění právní povinnosti);
- využijete svého práva vznést námitku proti zpracování (viz. odst. 8.6. čl. 8) a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování osobních údajů;
- osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu EU nebo členského státu, který se na nás jako správce vztahuje;
- zpracování osobních údajů přestalo být v souladu s obecně závaznými právními předpisy (protiprávní zpracování).

Přestože může být naplněn některý z výše uvedených důvodů, právo na výmaz se neuplatní v případech, kdy je zpracování vašich osobních údajů nezbytné pro výkon práva na svobodu projevu a informace nebo pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování nebo pro účely archivace ve veřejném zájmu nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

8.4. Právo na omezení zpracování

Právo na omezení zpracování znamená, že máte právo, abychom v určitých případech omezili zpracování vašich osobních údajů na určitou omezenou dobu (nikoli navždy).

Zpracování vašich osobních údajů musíme omezit, pokud :
- popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit, nebo
- zpracování osobních údajů je protiprávní, ale vy odmítáte výmaz takových osobních údajů a místo toho si přejete zpracování osobních údajů pouze omezit (např. zpracováváme osobní údaje nad rámec toho, co musíme a vy upřednostníte před výmazem těchto údajů jejich omezení, protože očekáváte, že byste nám v budoucnu takové údaje stejně poskytli), nebo
- vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely zpracování, ale požádáte nás o jejich poskytnutí pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, nebo
- jste vznesl/a námitku proti zpracování (viz. odst-8.6. čl.8), přičemž zpracování bude omezeno po dobu, dokud nebude ověřeno, zda je vznesená námitka proti zpracování oprávněná.
8.5. Právo na přenositelnost

Pokud vaše osobní údaje, které jste nám poskytl/a, zpracováváme na základě plnění smlouvy nebo na základě vašeho souhlasu a zároveň provádíme zpracování automatizovaně, máte právo získat takové osobní údaje v běžném a strojově čitelném formátu a právo tyto údaje následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, abychom údaje dalšímu správci předali my.

8.6. Právo vznést námitku

Máte právo vznést námitku proti zpracování, které je založeno na našem oprávněném zájmu (viz. odst.3.2 č.l. 3) nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci.

Zpracováváme-li vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu a vznesete námitku, přestaneme vaše údaje bez dalšího zpracovávat; v ostatních případech přestaneme se zpracováním, pokud nebudeme mít závažné oprávněné důvody pro pokračování ve zpracování.

8.7. Právo podat stížnost

Pokud se domníváte či máte podezření, že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány neoprávněně, máte právo podat stížnost k dozorovému úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky, se sídlem Pplk. Sochora 27 170 00 Praha 7.

9. Uplatnění práv

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů, ať již jde o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti či cokoliv jiného, se na nás můžete obracet prostřednictvím emailu gdpr@korejskevozy.cz.

Vaše žádosti zpracujeme, posoudíme a odpovíme na ni bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce ode dne doručení žádosti. Ve výjimečných případech, zejména s ohledem na složitost žádosti, jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O případném prodloužení, včetně zdůvodnění, vás budeme samozřejmě informovat.

Vložení inzerátu Online servis Ocenit vůz Poptat vůz Proveřit vůz