Rady pro úspěšný prodej vozu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokud prodáváte auto, měli byste myslet na kvalitní kupní smlouvu a odhlášení auta z evidence vozidel. Zrušit se musí i pojištění.

 

Pozor na trestný čin

 

Pokud prodáváte auto přes inzerát, vyvarujte se přílišné chvále. Auto se před prodejem vyplatí vyčistit. Pozor, ne však dokonale naleštit jako nové. Přivolává to poté pocit, že se pod naleštěnou skořápkou skrývá nějaký ukrytý brouk. Prodáváte ojeté, ne nové auto. Snaha získat více peněz by vás však měla zastavit například při přetáčení tachometru nebo udávání nepravdivých informací o stavu vozu. To je absolutně nepřípustné.

 

Nový majitel má totiž možnost se proti Vám v případě podvodu soudně bránit. Vady však musí u prodávajícího uplatnit nejpozději do 6ti měsíců od uzavření kupní smlouvy. Jestliže bude v právu, může vyžadovat přiměřenou slevu a za určitých podmínek od kupní smlouvy odstoupit.

 

Nastat může i situace, kdy nový vlastník bude u prodejce uplatňovat náhradu škody, která mu vznikla v souvislosti s nepravdivými údaji. Je důležité si uvědomit, že v případě komisního prodeje přes autobazar bude poškozený vymáhat škodu na předchozím vlastníkovi, nikoliv na autobazaru.

 

Kromě povinnosti nahradit škodu může být prodávající za takové jednání i stíhaný pro trestný čin podvodu. Škoda však musí činit nejméně 5000 Kč.

 

Odhlášení vozidla

 

Ihned po prodeji a zaplacení je potřeba vůz odhlásit. Zabrání se tím možným problémům. Pokud byste vůz neodhlásili, budete stále zákoně majitelem vozu vy a veškeré problémy spojené s oním prodaným vozem budou náležet Vám. V evidenci vozidel hledají například policisté a úředníci. Samotné odhlášení provádějí odbory pověřených obcí. K úřednímu výkonu je třeba s sebou mít velký technický průkaz a údaje o novém majiteli včetně rodného čísla. Odhlášení se provádí zdarma.

 

Některé autobazary tuto administrativu vyřizují za své zákazníky. K tomu stačí jen podpis plné moci. Odhlášení se týká i havarijního pojištění. To zaniká automaticky změnou vlastníka, ale původní majitel by o této skutečnosti měl informovat pojišťovnu. Poté bude vrácena nespotřebovaná část pojistky. To samé platí i pro povinné ručení. Do pojišťovnu stačí donést doklad o povinném ručení a zelenou kartu.

 

Kupní smlouva

V bodech si proberme co by měla obsahovat kupní smlouva.

 

1. Účastníci smlouvy

Smluvní strany této smlouvy, kterými kterými jsou prodávající a kupující (každý uvede jméno, rodné číslo, trvalé bydliště), se dohodly, že spolu uzavřou tuto kupní smlouvu a projevily vůli řídit se všemi jejími ustanoveními. Otázky touto smlouvou neupravené se řídí právním řádem České republiky.

2. Předmět smlouvy

V tomto bodě musí být uveden název vozu, číslo registrační značky, rok výroby, výrobní číslo motoru, barva karoserie, počet najetých kilometrů a seznam příslušenství.3

3. Prohlášení pro prodávajícího

I. Prodávající prohlašuje, že věc, která je předmětem této smlouvy, je v jeho výlučném vlastnictví. II. Prodávající prohlašuje, že na věci, která je předmětem podle této smlouvy včetně příslušenství neváznou žádné právní vady ani nemá žádné faktické ani skryté vady.

4. Prohlášení kupujícího

I. Kupující prohlašuje, že mu je stav prodávané věci, která je předmětem této smlouvy, znám. II. Kupující prohlašuje, že včas zaplatí kupní cenu a převezme věc do svého výlučného vlastnictví.

5. Ujednání o ceně

I. Kupní cena za věc, která je předmětem podle této smlouvy je ... Kč. II. Kupní cena bude prodávajícímu kupujícím uhrazena hotově a věc, která je předmětem této smlouvy kupujícímu předána do 3 dnů od podpisu smlouvy. III. Strana, která nezpůsobila prodlení, je oprávněna od druhé strany požadovat náhradu ve výši 0,035 % z kupní ceny za každý započatý den prodlení po uplynutí 3 dne od podpisu smlouvy.

6. Závěrečná ustanovení

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích. Každé ze smluvních stran náleží jedno vyhotovení. II. Tato smlouva je účinná od okamžiku podpisu. III. Účastníci smlouvy prohlašují, že si text smlouvy přečetli, s obsahem souhlasí a že tato smlouva byla uzavřena podle jejich skutečné, svobodné vůle, nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho pod ni připojují své podpisy.

Sestavení ceny prodávaného vozu

Při nastavování berte v úvahu výrobní rok vozu, počet předchozích majitelů, ujeté kilometry, barvu, celkovou úroveň vybavení a celkovou kondici vozu. Vážné problémy výrazně snižují hodnotu vozu. Menší poruchy se snažte opravit vlastnoručně. Na počkání vám ocení vůz v každém seriozním autobazaru.

 

Prodávat sám nebo pomocí autobazaru?

Uvažte následující scénář. Pokud budete vůz prodávat sami, bude s největší pravděpodobností prodej trvat déle či se vůbec neuskuteční a neoslovíte tolik potencionálních zájemců. V případě předání vozu do rukou autobazaru budete s největší pravděpodobností nuceni slevit, protože autobazar si naúčtuje nějaký profit a vůz musí být stále prodejný. Pokud by se cena navýšila více, než je reálná prodejní cena, vůz budete prodávat velmi těžko i v autobazaru.