Skip Navigation LinksÚvodní stránka > O portálu > Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

OBECNÁ USTANOVENÍ

 1. Provozovatelem internetového serveru www.korejskevozy.cz a www.korejskevozy.sk (dále jen jako server, společně i jako servery) dostupných na adrese (URL) www.korejskevozy.cz a www.korejskevozy.sk (dále jen služba) je společnost TRADEBLOCK s.r.o. se sídlem na adrese Praha 4, Kloboukova 2171/3, PSČ 148 IČO: 28401875, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn.: C 138919 (dále jen „Provozovatel)
 2. Objednavatelem placených služeb (dále jen "Objednavatel") je jakákoliv fyzická či právnická osoba objednávající placenou službu nebo inzerci na stránkách Korejskevozy.cz.
 3. Služba je určena zejména pro vkládání, správu, zveřejňování inzerce, zjištění ceny vozu za úplatu za účelem prodeje motorových vozidel, náhradních dílů a příslušenství na vybranou dobu. Provozovatel je tak oprávněn poskytovat přístup k uživatelskému rozhraní Služby, který slouží pro vložení a editaci inzerce motorových vozidel.
 4. Vkládat inzeráty do databáze a zjišťovat ceny vozů Služby je oprávněna fyzická osoba starší 18 let způsobilá k právním úkonům nebo právnická osoba jednající prostřednictvím svého statutárního orgánu (dále jen "Oprávněná osoba").
 5. Oprávněná osoba objednávající jakoukoliv službu na internetových stránkách Služby je dále označována jako "Objednavatel".
 6. Objednavatel, který se nezabývá v rámci své obchodní činnosti zprostředkováním nebo prodejem motorových vozidel vystupuje v rámci využívání Služby jako Soukromá osoba.
 7. Objednavatel, který se v rámci své obchodní činnosti zabývá profesionálně prodejem nebo zprostředkováním motorových vozidel za úplatu, vystupuje při využívání Služby jako "Prodejce vozidel".
 8. Zveřejněním inzerce Objednatele je zobrazení nabídky produktu nabízeného Objednatelem včetně fotografií, popisu, ceny a doplňujících informací a zobrazení poskytnutých kontaktních údajů Objednatele.
 9. Zveřejněním Soukromé inzerce se rozumí zveřejnění jednorázové inzerce Objednatele, který je Soukromou osobou.
 10. Firemní inzercí se rozumí Zveřejnění inzerce Objednatele, jehož obchodní činností je prodej vozidel.
 11. Provozovatel není povinen přijmout objednávku, pokud odporuje zájmům Provozovatele, nebo je v rozporu s uvedenými Podmínkami.
 12. Objednatel souhlasí s tím, že jím zadané údaje do inzerce, zejména telefonní číslo Objednatele, VIN inzerovaného vozidla, budou zpracovány Provozovatelem za účelem jejich zveřejnění spolu s inzercí. Objednatel dává tímto Provozovateli výslovný souhlas ke zpracování osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění. Souhlas se zpracováním údajů se poskytuje na dobu neurčitou s tím, že svůj souhlas může Objednatel bezplatně kdykoliv u Provozovatele písemnou formou odvolat. V případě odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů Objednatel souhlasí, že je Provozovatel povinen odstranit všechny inzeráty Objednatele bez jakékoliv náhrady.

Autorská práva

 1. Veškerá autorská práva k obsahu stránek přísluší Provozovateli. Jakékoli užití kterékoli části, zejména šíření, přepracování, přetisk, zařazení do jiného díla, ať již v tištěné nebo elektronické podobě, je bez souhlasu Provozovatele zakázáno. Za obsah jednotlivých příspěvků odpovídají jejich autoři.
 2. Nevyžádané nabídnuté příspěvky se nevracejí. Zasláním příspěvku autor uděluje Provozovateli svolení vydat jej v elektronické i v tištěné podobě, rovněž jej zařadit do monitoringu dat. Zasláním příspěvku současně autor vyjadřuje souhlas s tím, aby Provozovatel tato oprávnění zcela nebo zčásti poskytl třetí osobě.

Rozsah a obsah předmětu plnění

 1. Placená služba se objednává na základě registrace Objednavatele na příslušné období. minimální období, na které je možno službu objednat jsou 3 po sobě jdoucí měsíce. Maximální období objednávky je 12 po sobě jdoucích měsíců a automatickým prodloužením. V případě, že Objednavatel nebude mít zájem službu již nadále využívat, může na níže uvedený kontakt zaslat svůj nesouhlas s automatickým prodloužením a to nejdéle do 1 měsíce od data automatického prodloužení. V momentě, kdy služba bude ze strany Objednavatele uhrazena tímto Objednavatel potvrzuje svojí službu na další období využívat. Službu je také možné využít ve formě krátkodobých inzerátů (pouze fyzické osoby), které se objednávají na dobu a dle cen uveřejněných při jejich vkládání.
 2. Provozovatel se zavazuje poskytnout Objednavateli služby v rozsahu a ceně uvedené v rámci jednotlivých Služeb
 3. Objednavatel je povinen uhradit Provozovateli za poskytované služby úplatu.
 4. Placeným přístupem Objednavatele se rozumí: zobrazení nabídky produktu nabízeného Objednavatelem včetně fotografií, uvedení technických a doplňkových informací k produktu, zobrazení kontaktních údajů Objednatele, uvedení otevírací doby a dalších dat dle rozsahu objednané služby.
 5. Objednavatel je oprávněn v rámci registrace zadávat pouze vlastní inzerci a je povinen inzerovat jen produkty, které má aktuálně v nabídce. V případě jejich prodeje pak takovouto nabídku odstranit.
 6. Objednavatel se zavazuje zveřejňovat pouze pravdivé údaje. Rovněž se zavazuje aktualizovat své inzeráty v případě, že dojde ke změně jejich stavu nebo údajů v nich uvedených. Za obsah a pravdivost uváděných údajů je zodpovědný výlučně Objednavatel.
 7. Provozovatel si vyhrazuje právo smazat inzeráty obsahující nepravdivé informace (zejména obsahující spekulativní cenu apod.), a to bez náhrady již uhrazené ceny. Provozovatel si dále vyhrazuje právo smazat inzeráty odporujícím těmto Podmínkám, a to bez náhrady.
 8. Objednavatel se dále zavazuje nezveřejňovat žádné údaje, jejichž obsah je v rozporu s právním řádem České republiky. Dále se zavazuje, že nebude Provozovatele činit zodpovědným za jakékoliv právní nároky třetích stran, které vzniknou na základě zveřejnění Objednavatelem zadaných dat prostřednictvím stránek korejskevozy.cz.
 9. Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout zveřejnit jakékoli údaje, pokud:
  1. jsou v rozporu s právním řádem České republiky
  2. jsou v rozporu s dobrými mravy, případně ohrožují veřejný pořádek
  3. svým obsahem neodpovídají zájmům Provozovatele
  4. jsou v rozporu s těmito podmínkami
 10. Veškerá data zadává Objednavatel na stránky Provozovatele na vlastní náklady a vlastními silami.
 11. V případě, že Provozovatel zjistí, že Objednavatel v rámci své registrace zadává inzerci jiných subjektů, je Provozovatel oprávněn veškerou inzerci tohoto Objednavatele odstranit bez náhrady
 12. Objednavatel může zrušit svojí registraci, podat reklamaci písemně na e-mailovou adresu: admin@korejskevozy.cz.
 13. Objednatel obdrží ke svému účtu v Administračním systému uživatelské jméno (login) a heslo. Objednatel není oprávněn tyto údaje zpřístupnit třetím osobám či se pokoušet o neoprávněný přístup a/nebo o neoprávněnou manipulaci s daty na Službě. V případě závadného jednání Objednatele je Objednatel plně odpovědný za případné zneužití Administračního systému a/nebo za zneužití svého uživatelského jména a/nebo hesla a za náhradu vzniklé újmy.
 14. Objednatel prohlašuje, že veškeré údaje uvedené v Administračním systému, včetně identifikace fakturačního subjektu, jsou úplné, aktuální a pravdivé a nejsou v rozporu s právním řádem ČR. Tímto se rozumí správné a úplné uvedení všech náležitostí nutných k vystavení daňového dokladu.
 15. Objednatel stvrzením těchto Podmínek souhlasí s tím, že je Provozovatel oprávněn zasílat Objednateli obchodní sdělení týkající se provozu Služby nebo služeb souvisejících, jakož i o produktech třetích osob, a to i prostřednictvím direct mailů Provozovatele, popř. direct mailů partnerů Provozovatele.

Reklamace objednaných služeb

 1. V případě pochybění na straně Provozovatele je Objednavatel oprávněn reklamovat zakoupenou Službu a dožadovat se přiměřené slevy z ceny Služby.
 2. Lhůta pro uplatnění reklamace je 14 dnů ode dne, kdy Objednavatel mohl zjistit, nebo zjistil pochybení.
 3. Pochybením na straně Provozovatele se rozumí zejména nefunkčnost Služby, která se týká zveřejnění inzerce na základě objednávky Objednavatele, po dobu delší než 6 hodin bez přerušení v průběhu kalendářního dne.
 4. Lhůta pro vyřešení reklamace ze strany Provozovatele je 30 kalendářních dnů od jejího řádného uplatnění.
 5. Objednavatel bere na vědomí, že Provozovatel může provádět pravidelnou údržbu systému Služby a tak je oprávněn na potřebnou a nezbytně nutnou dobu omezit svůj provoz, případně provést krátkodobou odstávku Služby.
 6. Uplatnění námitek vůči vystaveným fakturám – daňovým dokladům, které by měly za následek omezení práva na vznik pohledávky Provozovatele vůči Objednavateli, je Objednavatel povinen uplatnit písemně u Provozovatele do 7 dnů po doručení faktury.

Ochrana osobních údajů

 1. Osobními údaji se rozumí informace o Uživateli, na základě kterých lze Uživatele přímo či nepřímo identifikovat.
 2. Rozsah osobních údajů. V souladu s těmito Smluvními podmínkami vyžaduje provozovatel v rámci Registrace uživatele Povinné osobní údaje. Uživatel může dobrovolně dle svého uvážení sdělit Poskytovateli další nepovinné údaje.
 3. Omezení nakládání s údaji. Provozovatel nebude bez předchozího svolení Uživatele zpracovávat, sdílet, prodávat ani používat údaje Uživatele z jeho registrace způsobem, který by byl v rozporu s těmito Smluvními podmínkami. Bude tak učiněno pouze v rámci obchodní spolupráce s partnery za účelem poskytnutí požadovaných služeb uživateli.
 4. Zpracování osobních údajů. Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel je oprávněn zpracovávat, shromažďovat a sledovat Osobní údaje jednotlivých Uživatelů za účelem poskytování Služeb podle těchto Smluvních podmínek) a pro statistické účely.
 5. Souhlas uživatele se zpracováním Osobních údajů. Provedením Registrace (tj. vyplněním registračního formuláře a jeho odesláním) uděluje Uživatel v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých Provozovateli za účelem identifikace.
 6. Doba udělení souhlasu. Uživatel uděluje shora uvedený souhlas se zpracováním Osobních údajů Provozovateli do odvolání.

Závěrečná ustanovení

 1. Záležitosti těmito Podmínkami neupravené se podpůrně řídí Obchodními podmínkami, a příslušnou právní úpravou.
 2. Smluvní vztah založený mezi Provozovatelem a Objednatelem se řídí občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb.
 3. Veškeré písemnosti zasílané poštou se považují za doručené pátým dnem po jejich prokazatelném odeslání, a to i v případě, že druhá strana odmítla písemnost převzít, nebo v případě, že zásilka byla uložena na poště a druhá strana si zásilku nevyzvedla.
 4. Provozovatel si vyhrazuje právo měnit tyto smluvní podmínky a ceník služeb.
 5. V případě, že by některé ustanovení těchto smluvních podmínek užívání bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nemá tato skutečnost vliv na neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí těchto smluvních podmínek užívání.
 6. Tyto smluvní podmínky užívání jsou vyhotoveny v českém jazyce.
 7. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 20.10. 2015
 8. Věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce, internetové stránky: www.coi.cz
Vložení inzerátu Online servis Ocenit vůz Poptat vůz Proveřit vůz